Hooray Pilgrims!

Katha Ni: Adrian Pantonial

Photo from http://pookiefoto.multiply.com

[English version below] 

Tuloy po kayo!

Lahat tayo’y mayroong hinahanap na “bagay”: bagay na magpapa-saya sa atin, mga bagay na gusto nating matutunan para gawing simple ang ating buhay.

Ang iba sa atin ay naghahanap ng maraming pera at karangyaan samantalang ang iba ay kontento na sa kaunti at payak na pamumuhay. 

Gayunpaman, ang iba naman sa atin ay di malaman kung saan lulugar at kung ano talaga ang gusto sa buhay.

Lahat tayo’y may hinahanap na “tao”. May mga taong habang-buhay nang naghahanap sa mailap na pag-ibig samantalang ang iba naman ay pinagluluksa ang pagkawala nito. Ang iba ay masaya na sa kapiling nilang kasama sa buhay ngunit may iba namang hindi mapakali sa iisang kapisan.

Marami tayong isyu sa buhay. Samu’t saring hamon ang kinakaharap natin araw-araw. Minsan hindi sapat ang pera, kapangyarihan, kasikatan at anumang materyal na bagay para malutas natin ang mga komplikasyong kaakibat na natin sa buhay.

Minsan, maging ang mga kaalamang natutunan natin ay di sapat upang makaahon tayo sa lusak. Kailangan natin ng matatakbuhan ng tulong, ng kapangyarihan na higit pa sa sarili nating kakayahan…

Ang blog na ito ay di lamang nagtatampok ng mga entry, larawan, musika, reviews, ko at internet links kundi maging ng mga bagay na magpapa-saya sa atin at mga kapamaraanang gagawing mabunga ang ating buhay.

Ngunit higit sa lahat, naglalaman din ito ng pagkamalikhain at karunungan ng Lumikha ng lahat ng bagay na maganda at mabuti—sa Kanya ang lahat ng papuri!

Heto ang aking kontribusyon sa online world—ang Seekers Portal!

Kung ako’y pumanaw na sa mundo, gusto ko sanang mag-iwan ng marka–ng legacy, para di lang ako aalalahanin ng mga mahal ko sa buhay at kakilala kundi gusto ko pa ring tumulong sa kanila na maging mas makahulugan at mabunga ang kanilang buhay sa pamamagitan ng mga laman nitong blog.

Laman nito ang mga bagay na nagbigay kulay sa buhay ko na gusto kong ibahagi sa inyo maging ang aking mga hinaing at sakripisyo, gayundin ang aking mga tagumpay at kasiyahan sa buhay.

Nawa’y dalhin kayo ng mga pahinang ito sa isang matagumpay na paglalayag sa buhay na  pinangako ng Diyos—isang buhay na puspos!

-Isinulat alas-4:15 ng hapon, ika-7 ng Marso 2008

***ENGLISH VERSION***———————————————————————————–

Photo from http://pookiefoto.multiply.com

Welcome!

All of us are looking for “something” in our lives: something to entertain us, learn from–to find ways to make life less complicated. Some are yearning for more money and fame while some of us are content with their lot in life. Still some don’t know where to go, what they want and what to do with their lives.

All of us are looking for “someone.” There are some hopeless romantics who are forever searching for elusive love while some have already given up all hope after losing the people and things they love. While there are people who are already happy with the one they have, there are still some who are dissatisfied.

We are plagued by all sort of challenges daily. There are times when money, power, fame and any material things are not enough to solve the complexities that go with our lives.

There are instances when the lessons we’ve learned along the way are not enough to pull us through the miry pit. We need shelter and power that are greater than our own strengths and capabilities.

This blog does not only feature my entries, photos, reviews, and internet links but also include the things that will make us happy and plenty of tips how to make our life productive. But above all, this site contains the creativity and wisdom of the Creator of all the good and wonderful things—to Him be the glory!

This is my contribution to the online world—my very own Seekers Portal!

When I’m gone from this earth, I want to leave a mark—a legacy, so that those I love and my acquaintances will not only remember me but I hope to still be able to help them have a meaningful and fruitful life through the contents of this blog.

Seekers Portal contains the things that made my life colorful…things that I want to share with you all along with all my heartaches and sacrifices as well as my triumphs and cheers.

Hope these pages lead you to a victorious journey that God promised—a life to the full!

-Written: 4:15pm, March 7, 2008